Kulttuurimatkailua Akaaseen

24.5.2021

Kulttuurisisältöjen merkitys matkailutuotteiden kehittämisessä on noussut viime vuosina sel- västi. Luontoaktiviteettien rinnalle kaivataan muutakin tekemistä, kokemista ja myös uuden oppimista.

Koronapandemian jälkeen tulee kotimaan matkailun kultakausi, jolloin varsinkin suomalaiset etisivät ympäri Suomen mielenkiintoisia kohteita - voisi Akaa olla yksi?  Akaassa on paljon paikkoja ja asioita, joita kannattaisi ylpeästi esitellä.

Kulttuurimatkailutuotteella on ymmärretty ohjelmapakettia, jossa esim. festivaali-, teatteri- tai taidenäyttelylippu yhdistetään majoitukseen, aterioihin tai vastaaviin.

Matkailuteos voi olla myös osallistava. Silloin asiakas ei ole pelkästään katselija tai kuuntelija. Kuvataiteilija voi pitää asiakkaille tietyn mittaisen työpajan, jossa asiakas voi itse olla työstä- mässä omaa taideteostaan, tai tanssitaiteilija antaa kipinän asiakkaalle uudenlaiseen harrastukseen kokeilemisen kautta. Myös paikallishistoriaan tai tiettyyn kohteeseen tehtäviin draamallisiin esityksiin ja opastuksiin on kulttuuriin ammattilaisilla tietotaito, jota vielä turhan vähän hyödynnetään matkailutuotteiden rakentamisessa.

Miten kulttuurimatkailun voisi aloittaa Akaassa?

Kutsutaan kokoon asiasta kiinnostuneita tahoja ja henkilöitä.

Matkailutoimija/-yrittäjä: voi toimia tuotteen ideoijana, suunnittelijana ja toteutta- jana ottaen huomioon omat resurssit ja asiantuntemus aiheeseen. Mikäli kulttuu- rimatkailutuotteessa tai sen suunnittelu-/ kehitysvaiheessa on sisältöjä, joita matkai- lutoimija ei tunne tai tuntee vain osittain, tulee hänen ottaa mukaan kulttuurialan asiantuntijoita.

Taiteilija/kulttuuritoimija: koska kulttuuri on laaja ala, ovat tämän sektorin toimijoita niin taiteilijat kuin muutkin kulttuurin ammattilaiset. Jokaisella on omat erikoistumisalueensa (esim. tanssi,käsikirjoittaminen, historian tuntemus, näytteleminen, kuvanveisto, jne), jotka hän tuntee hyvin ja osaa soveltaa niistä sisältöjä matkailuun.

Kulttuurituottaja/kulttuurikoordinaattori: kulttuurituottajan rooli on matkailun ja kulttuurin rajapinnassa, jossa hän toimii tulkkina, välittäjänä ja tuottajana. Tuottajan rooli on ymmärtää kummankin alan perusvaatimukset ja soveltaa niitä käytäntöön. Esimerkiksi suo- ra vuoropuhelu matkailutoimijan ja taiteilijan välillä voi olla ongelmallinen, koska kumpikaan ei ymmärrä toistensa työnkuvaa saati toimintakenttää.

Akaan ainutlaatuisen kulttuurin myyminen

Kulttuurimatkailutuotteen myynti on yksi tämän hetken haasteista. Myyjä/välittäjä- tahot, jotka eivät ole tuotteen suunnittelijoita/toteuttajia ovat tottuneet myymään matkailutuotteita ja osaavat usein myyn- nillisesti perustella ne. Kulttuurisisällön/ kokemuksen myynnillinen perustelu taas tuottaa ongelmia, koska useilla myyjä/välittäjä-tahoilla ei ole tarpeeksi asiantuntemusta kulttuurisektorista. Tämä ongelma johtaa siihen, että kulttuurimatkailutuotteen erikoisuus ja ainutlaatuisuus sekä sen tärkeimmät myyntiargumentit voivat jäädä sivuun, jos tuotteen myyntiä ei ole ohjeistettu oikein.

Kulttuurituotteita leimaa se, että tunnelmalla ja tarinalla välitetään asiakkaalle kokemus. Jos tämä kerrotaan väärin myyntitilanteessa, niin se voi johtaa vääriin odotuksiin ja sitä kautta pettymiseen.

Matkailutoimija (Akaan matkailutoimijat, yritykset):

• Ideointi

• Suunnittelu (matkailusisältö: myynti, hinnoittelu, markkinointi)

• Toteutus (matkailusisältö: asiakaspalvelu, tuotteen toteutus)

• Valvonta (asiakaspalaute, toteutus)

• Hankinta (logistiikka, ruoka, ohjelma, paikka,jne)

Kulttuurituottaja (Akaan kulttuurijärjestöt ja yhteisöt):

Ideointi (matkailutoimijan kanssa)

Suunnittelu (kulttuurisisältö: hinnoittelu, markkinointi, viestintä, hallinnointi, toteuttajat, tuotteistus)

• Toteutus (kulttuurisisältö: toteuttajien rekrytointi, sopimusten tekeminen, hallin- nointi, tuotteistaminen)

• Valvonta (kulttuurisisällön suunnittelu ja toteutus)

Kulttuuritoimija (Kulttuurikoordinaattori/kaupungin matkailu):

• Ideointi (kulttuurisisältö toimeksiannon pohjalta)

• Suunnittelu (kulttuurisisältö: sisältö, toteutus, materiaalit)

• Toteutus (kulttuurisisällön valmistaminen/ toteutus)


Akaaseen saa hyvinkin pienin toimin järjestettyä upeita kulttuurimatkailupaketteja yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.  Nyt tarvitaan halua puhaltaa yhteiseen hiileen ja nostaa Akaa kulttuurimatkailussa maailmankartalle - tai ainakin Suomen kartalle!

- Arto Mantela