Kulttuuri yhdistää tekijöitään sekä kaupunkilaisia

28.3.2021

Taide ja kulttuuri tuottavat elämää rikastuttavia kokemuksia. Kokemuksiin kiteytyy taiteen ja kulttuurin suurin arvo. Taiteella ja kulttuurilla on tutkitusti vaikutuksia myös elämäämme laajemmin.

Onko kulttuuri vain konsertteja ja teatteriesityksiä?

Laajimmillaan kulttuurin määritelmät kattavat kaiken inhimillisen toiminnan. Kulttuuri liitetään tällöin arvoihin, merkityksiin, perinteisiin ja elämänmalleihin. Suppeammin käsitettynä kulttuurilla viitataan lähinnä taiteeseen ja korkeakulttuuriin. 

Taide ja kulttuuri tuottavat meille tärkeitä hyötyjä, vaikka nämä hyödyt eivät olekaan ensisijainen syy taiteen tekemiseen tai kulttuuritoimintaan osallistumiseen. Vaikutuksen mahdollisuudet yksilötasolla, yhteisöissä ja yhteiskunnassa kannattaa silti tiedostaa. Niiden valossa taide ja kulttuuri näyttäytyvät kansallisena voimavaranamme.

Mitä taide ja kulttuuri antavat?

Taiteen ja kulttuurin vaikutuksien laaja-alaiselle esittämiselle ei ole olemassa vakiintunutta tapaa. Tässä kuusi aluetta, joihin taide ja kulttuuri vaikuttavat:

  1. Sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutuksia tarkastellaan mm. sosiaalisen osallistumisen lisäämisessä, syrjäytymisen ehkäisemisessä, kriittisen ajattelun tukemisessa sekä sosiaalisen ja kulttuurisen moninaisuuden alueilla
  2. Vaikutukset terveyteen kattavat mm. terveyden edistämisen ja hoitamisen, kansanterveyden, koetun terveyden ja elämänlaadun sekä mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin.
  3. Oppimisen vaikutuksina tuodaan esiin esimerkiksi älyllisten kykyjen sekä monien oleellisten taitojen kehittyminen, sekä mahdollisuudet onnistumisen ja oppimisen kokemuksiin läpi elämän.
  4. Taloudellisina vaikutuksina kuvataan sekä suoria että epäsuorasti syntyviä taloudellisia vaikutuksia, kulttuuriturismia, ja tukea taloudelliselle kehitykselle.
  5. Vaikutukset ympäristöön keskittyvät taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksiin ekologisen kestävyyden tukemisessa
  6. Kulttuurisen kestävyyden vaikutuksien kuvaus avaa kulttuurin rinnakkaisia rooleja kestävässä kehityksessä

Yksittäinen ihminen voi olla taiteen ja kulttuurin näkijä, kokija tai tekijä.  Yksilötason kokemukset voivat heijastua tai kumuloitua laajempiin ryhmiin tai vaikutukset voivat kohdistua suoraan yhteisöihin tai yhteiskuntiin. Vaikutukset muodostuvat myös ajan yli: osa vaikutuksista on välittömiä, osa ilmenee vasta viiveellä.

Akaalainen kulttuuri kaupunkilaisia yhdistävänä tekijänä

Voimavarat:

- kolme erilaista taajamaa, joilla jokaisella myös omanlaisensa kulttuuri sekä historia. 

- paljon erilaisia kulttuuritoimijoita. 


Yhdistymällä enemmän:

- perinteinen ja ehkä vanhahtava tapa on toimia vain oman yhdistyksen tai järjestön sisällä 

- mielestäni Akaan kulttuuriväen tulisi nyt yhtyä ja miettiä miten tuemme toisiamme ja saisimme yhteistyöllä tehtyä vieläkin näkyvämpää Akaalaista kulttuuria

- samalla voisi myös pohtia kulttuurin saavuttavuutta, onko jokaisesta taajamastamme samanalainen mahdollisuus osallistua kulttuurin tekemiseen tai kokemiseen


Arto Mantela


Lähteet:

Laitinen, L. (2017). Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua.

Kettunen, P. (2016). Näkökulmia kulttuuripolitiikan vaikuttavuuteen

Smith, R. (2002). Spend (slightly) less on health and more on the arts